Welkom!
Menu

Voorwaarden

Voorwaarden ‘Stitch & Co’ bvba

 

 1. Algemeen/ gegevens

Stitch & Co bvba heeft een maatschappelijke en een uitbatingszetel (de fysieke winkel):

Maatschappelijke zetel:
Augustijnenstraat 10
2800 Mechelen

KBO 0847569865
BTW BE0847.569.865.

Uitbatingszetel, voor alle communicatie en eventuele toegelaten terugzendingen:

Onze-Lieve-Vrouwestraat 5-7
2800 Mechelen

Telefoon: 015/ 70 91 40
Email: els@stitchandco.be
IBAN: BE82 9730 6986 2868

2. Toepassing

Elke aankoop geldt als aanvaarding door de koper van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere voorwaarden uitgaande van de koper, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 

3. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Stitch & Co is slechts gebonden door een bestelling nadat deze expliciet werd bevestigd of nadat een aanvang werd genomen met de uitvoering ervan.

Alle door Stitch & Co verstrekte informatie omtrent producten en prijzen en de bestellingsbevestiging, worden opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en vergissing.

4. Levering

Producten worden uitsluitend geleverd in die landen waarvoor de website de levering toestaat.

Stitch & Co streeft ernaar om te leveren binnen de drie werkdagen. De door Stitch & Co aangegeven leveringstijden zijn echter steeds indicatief en dus niet bindend én kunnen sterk variëren naargelang de drukte in de winkel.

De koper dient een bestaand en correct leveradres door te geven. Eventuele kosten verbonden aan de opgave van een foutief leveringsadres of het niet afhalen van de bestelde goederen zijn ten laste van de koper.

De transportkosten zijn niet inbegrepen in de prijs – deze worden apart berekend voor het bevestigen van de bestelling. Voor bestellingen uit België worden ongeacht het bedrag van je aankoop geen transportkosten aangerekend.

Stitch & Co heeft het recht om de bestelde producten naar eigen inzicht in aparte zendingen te leveren.

Wanneer de levering naar oordeel van Stitch & Co moeilijk of onmogelijk zou blijken, worden de reeds door de koper betaalde sommen terugbetaald, met uitsluiting van elke interest, kost of schadevergoeding.

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Stitch & Co tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Elke gebeurlijke kost om de goederen terug te nemen, zijn ten laste van de koper.

6. Klachten

Alle goederen worden voor verzending gecontroleerd. Mochten er toch klachten zijn contacteer je ons (schriftelijk of via mail op els@stitchandco.be) zo snel mogelijk en, om ontvankelijk te zijn, ten laatste binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen.

De koper heeft het recht om een niet opgeloste klacht binnen de 12 maanden en via arbitrage voor te leggen aan een geschillencommissie (lijst zie ODR). Stitch & Co is niet verplicht om haar medewerking te verlenen aan dergelijke procedure.

7. Waarborg/ garantie

Als consument heb je uiteraard recht op een vrijwaring voor verborgen gebreken en de in het B.W. voorziene wettelijke garantie, beiden mits de waarborg tijdig wordt ingeroepen en een aankoopbewijs kan worden voorgelegd.

De wettelijke garantie is van toepassing, mits de goederen niet werden verwerkt en voor zover ze correct werden gebruikt en behandeld. Stitch & Co zal oordelen of de garantie kan worden toegepast overeenkomstig de wettelijk voorziene bepalingen.

Stitch & Co is nooit aansprakelijk voor gevolgschade of schade aan derden – bij elke aanvaarde vorm van schade is de verantwoordelijkheid van Stitch & Co bovendien uitdrukkelijk beperkt tot de vervanging van het product, indien mogelijk door een gelijkaardig product van gelijke waarde, dan wel, naar keuze van Stitch & Co, restituering van de betaalde prijs.

8. Herroepingsbeding indien verkoop op afstand (uitsluitend B2C)

Iedereen kan zich vergissen - overeenkomstig boek VI WER heeft de koper het recht om bij een verkoop op afstand (via de webshop dus) aan Stitch & Co mee te delen dat hij de koop wenst te herroepen, zonder opgave van reden doch op voorwaarde dat dit schriftelijk of via e-mail (els@stitchandco.be) of door gebruik van het volgende modeldocument wordt meegedeeld binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Wanneer de koper zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, verpakking en met alle ontvangen toebehoren op eigen risico en kosten en op straffe van verval van het herroepingsrecht binnen de 14 dagen na die melding terugsturen naar Stitch & Co, Onze-Lieve-Vrouwestraat 5-7, 2800 Mechelen, België.

Stitch & Co zal de goederen nakijken en beslissen of de herroeping al dan niet kan worden aanvaard. Bij aanvaarding worden de hoofdsom en de initieel betaalde kosten binnen de 14 dagen na ontvangst vergoed aan de koper, behoudens andere afspraak door gebruik van het initieel door de koper gekozen betalingsmiddel.

Stitch & Co heeft het recht om een waardevermindering te verrekenen indien zij vaststelt dat de goederen werden gebruikt voor meer dan het louter vaststellen van de aard, de kenmerken of de werking ervan

Goederen die op maat gemaakt zijn voor de koper (dus ook op maat gesneden stoffen) of goederen die kunnen bederven worden niet teruggenomen en de koper kan zich daarvoor dus niet beroepen op het herroepingsbeding. Stitch & Co maakt hierop één uitzondering: zij zal toch stoffen terugnemen als aan alle hierboven geschetste voorwaarden voldaan is én voor zover deze niet kleiner werden besteld en geknipt dan 50 cm of een veelvoud daarvan.

9. Workshops

Na inschrijving voor een workshop en betaling van het gevraagde voorschot ontvang je de nodige details per mail.  Het saldo van de inschrijving wordt ten laatste betaald bij aanvang van de eerste of enige les.

Stitch & Co is flexibel: een gemiste les kan in overleg worden ingehaald, individueel of zo mogelijk door voor de gemiste les aan te sluiten bij een andere groep.

Wanneer je de volledige reeks annuleert minder dan twee weken voor de eerste les is Stitch & Co verplicht om het voorschot aan te rekenen als administratieve kost. Indien later of niet wordt geannuleerd is de volledige lesprijs verschuldigd.

10. Overmacht

Stitch & Co is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij haarzelf, hetzij haar leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

11. Prijzen en betaling

De vermelde prijzen zijn in euro en inclusief BTW maar exclusief verzendkosten.  De verzendkosten worden berekend bij het uitchecken op basis van de bestemming.

Indien gekozen wordt voor betaling via overschrijving is de inschrijving slechts definitief of wordt het bestelde slechts verzonden na ontvangst van de betaling - bij gebreke aan ontvangst van de betaling binnen de 10 dagen na bestelling wordt deze geannuleerd. 

Stitch & Co volgt voor de verzending de tarieven van BPost.   

12. Persoonsgegevens

Stitch & Co hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.

Het gebruik van uw gegevens zal dan ook nooit voor andere doeleinden worden gebruikt dan deze toegelaten door de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Bij een bezoek aan de website van Stitch & Co worden er gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie en welke pagina’s er werden bezocht.

Wanneer u de website van Stitch & Co bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Stitch & Co kan uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, nieuwe producten of diensten, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met de sector, etc. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden.

Stitch & Co heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot - en gebruik van die gegevens te vermijden.

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Stitch & Co verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

13. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van deze voorwaarden digitale bestanden als bewijs (bv.: e-mail, opgeslagen data omtrent de bestelling, ...).

14. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, zijn exclusief bevoegd.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief. Zo blijf je maandelijks op de hoogte van speciale acties, de laatste nieuwtjes, trends, cursussen, enzovoort.